• História školy

    • Pramene dokazujú, že škola vo Veľkých Chrašťanoch existovala už v 16. storočí a bola umiestnená v strede obce. Mala vzhľad obyčajného domu. Kúrilo sa v nej v murovanej peci. Namiesto lavíc mala dva rady stolčekov. Menšie slúžili na sedenie a väčšie na písanie. Rodičia školákov si museli učiteľa platiť. Ročne za žiaka platili 2 zlatky. Najskôr školská dochádzka nebola povinná, preto deti chodili do školy len vtedy, keď nemali doma dôležitú prácu. Bolo to najmä v zime.[1]

     V roku 1775 zaznamenal vizitátor, že z výnosov z prenajatých polí boli robené opravy učiteľského domu, ktorý patril farskému úradu. Učiteľom bol vtedy Juraj Kadarec, 35 - ročný učiteľ. Učiteľom bol šesť rokov. Bol kresťan a pred vstupom musel zložiť skúšku zo slovenčiny a vyznanie viery. Plat dostával od farnosti. Patrilo mu aj malé pole. Okrem učenia musel aj spievať pri svätých omšiach a v nedeľu a vo sviatok aj hrať na organe. Za hru na organ dostával tretinu z ofery.[2] 

     V roku 1828 budova školy vyhorela. Obyvatelia obce postavili novú školu v susedstve fary na pozemku, ktorý daroval barón Ján Maloňai. V budove školy bol i byt pre učiteľa. V tom období chodilo do chrašťanskej školy aj niekoľko detí z Choče. Na vykurovanie si deti museli nosiť dve polienka dreva.[3]  V roku 1839 opravil školu kňaz Andrej Akancic. Výučbu detí rozdelil do skupín podľa veku.[4]  Podľa vizitácie z roku 1841 škola bola dosť veľká, ale ošarpaná, potrebovala menšiu opravu. Školu postavil Ján Maloňai, ktorý sa staral o jej údržbu. Škola bola oddelená od učiteľovho domu. V lete ju navštevovalo 15 žiakov a cez zimu až 27 žiakov. Do školy chodili všetky deti z Veľkých Chrašťan aj z filiálok okrem cigánov. Týchto vyučoval Štefan Kodor, pretože ich dochádzka bola nepravidelná. V ľudovej škole bol učiteľom Jozef Stehlík. Mal 31 rokov a hovoril slovensky, maďarsky a nemecky. Zastával aj úlohu obecného notára. Jeho učiteľské schopnosti boli hodnotené dobre. V obci mal veľkú úctu. Na hodinách vyžadoval poriadok a poslušnosť a snažil sa deti naučiť čo najviac. Vyučoval z kníh písaných v slovenčine aj v maďarčine.[5] V štúrovskom období pôsobil ako učiteľ Martin Malárik, ktorý pochádzal zo Starej Turej, vyučoval po slovensky.[6]

     V roku 1878 bola postavená nová škola v strede obce. Stará škola bola prerobená na učiteľský byt.[7] V roku 1890 opravil Alojz Černík učiteľský dom a školu.[8] V tom čase sa deti učili celý deň. Deti si nosili do školy predovšetkým bridlicovú tabuľku s grifľom na písanie, šlabikár a kalamár. Ostatné učebnice sa v rodinách nenachádzali, pretože boli veľmi drahé a nemohli si ich dovoliť. Na konci školského roku sa konali takzvané exámeny, boli to testy, ktorými preverovali vedomosti okresní inšpektori. Tieto sa končili pohostením na fare alebo u učiteľa.[9]

     Podľa vizitácie z roku 1911 bola škola vo Veľkých Chrašťanoch a vo filiálkach. Škola vo Veľkých Chrašťanoch mala dve triedy. Navštevovalo ju spolu 63 detí. V roku 1911 mala škola vo Veľkých Chrašťanoch 673 korún a škola na Choči 776 korún.[10] Učili v nej dvaja učitelia – Mgr. Rudolf Póč a Mgr. Martin Viršík. Na začiatku a na konci školského roka mali zapisované spoločné konferencie. Mali dostatočný počet kníh na vyučovanie. Knihy boli väčšinou písané po maďarsky. Škola nemala žiaden inventár, ale mala zastupiteľstvo, ktoré tvorilo 8 až 18 ľudí. Títo rozhodovali o hospodárskej časti školy. Po nich nastúpil ako učiteľ Augustín Figura. I keď v kostole spieval po slovensky, deti v škole učil po maďarsky.[11]

     10.februára 1913 bola otvorená nová škola v Beladiciach. Za učenie náboženstva vyčlenil pán Szentívani časť poľa pri kaplnke v Malých Chrašťanoch. Počas prvej svetovej vojny musel učiteľ narukovať a preto škola zostala bez učiteľa. Nahrádzal ho miestny kňaz Černík a obchodník Linek z Malých Chrašťan.[12] Pred koncom prvej svetovej vojny sa stal učiteľom chrašťanskej školy učiteľ Očenáš. Od 1. novembra 1928 začal pôsobiť ako učiteľ a organista Ferdinand Prókaj. Školská stolica zriadila 14. júla 1929 druhú dočasnú učiteľskú stanicu, na ktorej účinkovala od 1. septembra 1929 do 30. júna 1932 Mária Križanová. 4. augusta 1931 sa vydala za Štefana Valoviča – učiteľa obecnej školy v Beladiciach. Od 1. septembra 1932 pôsobila na druhej dočasnej stanici Jozefína Slezaviková – definitívna učiteľka. 27. augusta 1933 zariadila školská stolica tretiu učiteľskú stanicu, ktorej učiteľ učil v Malých Chrašťanoch, v kaštieli pána Mórica Szent – Ivány. Učil v izbe kaštieľa, ktorú dal miestny pán do prenájmu školskej stolici 17. septembra 1933.[13]

     31. januára 1931 bola zriadená druhá dočasná stanica učiteľa na Choči. Od 1. septembra 1932 tu pôsobil ako učiteľ Alois Strouhal. Od 1. septembra 1933 účinkovali na beladickej obecnej škole dvaja učitelia: Štefan Valovič a Arpád Tuványi. Od 15. septembra 1933 učil v Malých Chrašťanoch diplomovaný učiteľ Anton Jelinek. 18. decembra 1934 bola v Malých Chrašťanoch na základe rozhodnutia najvyššieho súdu v Prahe zrušená tretia trieda. Podľa tohto rozhodnutia mohli zostať len tie katolícke školy, ktoré vznikli ešte pred rokom 1868. 5. novembra 1934 bola v tej istej miestnosti v Malých Chrašťanoch zriadená samostatná obecná škola. Za učiteľa bol vymenovaný Jaroslav Sacha z Moravskej Ostravy. 7. januára 1935 vznikla na Chotári nová obecná škola. Za učiteľa bol vymenovaný Gabriel Miklošovič, ktorého po mesiaci nahradil Pavel Havlík. V roku 1939 bola v obci postavená nová päťtriedna škola. Žiaci vyšších ročníkov dochádzali do školy v susednom Pustom Chotári.[14]

     V osade Pustý Chotár po úteku Ferdinanda Ďurčianského prešiel kaštieľ do majetku školstva a bola v ňom zriadená stredná škola. Prvým školským rokom bol školský rok 1948/1949. Vtedy sa otvorili 2 triedy s 95 žiakmi. V roku 1953 bola stredná škola podľa nového školského zákona pretvorená na Osemročnú školu.[15] V školskom roku 1959/1960 sa uskutočnil prechod na deväťročnú povinnú školskú dochádzku a škola sa premenovala na Základnú deväťročnú školu( ZDŠ). V roku 1976 boli spojené 3 obce: Veľké Chrašťany, Malé Chrašťany, Beladice a osada Pustý Chotár do jednej obce s názvom Beladice. Na začiatku školského roka 1978/ 1979 sa pričlenili už k vtedajšej ZDŠ aj ročníky 1. až 4. z Veľkých Chrašťan. Začali sa prípravy na presun žiakov do novej budovy, ktorá sa vybudovala v časti obce Veľké Chrašťany. Mala byť otvorená k 1. septembru 1978, ale keďže sa dokončovacie práce pretiahli, školský rok začal ešte v starej budove. Dňa 17. novembra 1978 bola slávnostne otvorená nová ZDŠ v časti obce Veľké Chrašťany, kde škola funguje dodnes pod názvom Základná škola Beladice.[16]

     Škola do roku 2002 bola spravovaná Okresným úradom v Zlatých Moravciach , Odborom školstva a telesnej kultúry. 1. 5. 2002 prešla škola pod samosprávu obce Beladice ako škola s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Obec Beladice zastúpená starostom obce a štatutárnym orgánom je riaditeľ školy. Počet žiakov v školskom roku 2007/2008 je 132. V škole je zriadených 9 ročníkov a v každom ročníku je jedna trieda. Od roku 2006 má škola vlastnú internetovú stránku : http://zsbeladice.edupage.org        [1] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [2] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Visitatio canonica eclesio parochiatis Nagy Herestiniensis et filialium Kis Herestin, Belad et Hetze districtus kis Tapolcsnensis Anno Domini 1755

     [3] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [4] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Visitatio Archi Diaconalis  Parochiali Ecclesia Nagy Herestyény Anno 1841 peracta

     [5] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Visitatio Archi Diaconalis  Parochiali Ecclesia Nagy Herestyény Anno 1841 peracta

     [6] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [7] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [8] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Nagyherezestényi Plébania Tőrfénete 1787 évtől kezdve – kronika farnosti Veľké Chrašťany od roku 1787

     [9] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [10] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Visitatio canonica in parochia Nagyherestény peracta die 23. mensis augusti anni 1911

     [11] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [12] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [13] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Nagyherezestényi Plébania Tőrfénete 1787 évtől kezdve – kronika farnosti Veľké Chrašťany od roku 1787

     [14] Archív farnosti Veľké Chrašťany: Nagyherezestényi Plébania Tőrfénete 1787 évtől kezdve – kronika farnosti Veľké Chrašťany od roku 1787

     [15] Archív Obce Beladice: Chrašťany nad Žitavou, okr. Nitra, Kronika rok 1972

     [16] Archív Základnej školy Beladice: Kronika Strednej školy Neverice – Pustý Chotár, 1948 - 1987

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535 MŠ V. CH. - 0376330603, MŠ B - 0376330262
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje