Rámcový učebný plán - ZŠ s MŠ Beladice 1.-4. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9998 35
anglický jazyk 33 6
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 12 3
vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 22 4
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 5544 18
informatika 111 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 2211 6
Hudobná výchova 1111 4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8


© aScAgenda 2024.0.1446 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.02.2024
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535 MŠ V. CH. - 0376330603, MŠ B - 0376330262
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje