Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
Adresa školyŠkolská 252, 951 75 Beladice
Telefón037/63 30 247, 037/63 30 388
E-mailzsbeladice@gmail.com
WWW stránkazsbeladice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Michal Homola   
ZRŠMgr. Eva Ivančíková   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMartin Kišac 
pedagogickí zamestnanciMgr. Alena Orolínová 
 Magdaléna Ondrišová 
   
ostatní zamestnanciViera Brunclíková 
   
zástupcovia rodičovMagdaléna Švecová 
 Ing. Andrej Masaryk 
 Mgr. Eva Hlavová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Miškovič 
 Martin Kišac 
 Stanislav Tokár 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Beladice
SídloGaštanová 167, 95175 Beladice
Telefón0376330227
E-mailpodatelna@obecbeladice.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

MZ 1. - 4. ročníkMgr. Eva Filová
PK Prírodné vedyMgr. Lucia Plothová, Phd.
PK Humanitné vedyPaedDr. Denisa Richter
PK Výchovné predmetyMgr. Miloš Kováč

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 157

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov81371110108131090
z toho v ŠKD46582    25

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP ZŠ115114,67
DPP    
Znížený úväzok ZŠ 1 0,67
TPP MŠ5251,33
Znížený úväzok MŠ   0,33

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov ZŠ01111
vychovávateľov011
asistentov učiteľa112
špeciálnych pedagógov011
spolu11415
    
učiteľov MŠ145
    
Spolu21820

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. - 9. ETV1
6., 7.FYZ3
5. - 8.HUV4
6.- 9.CHEM5
5. - 9.INF5
5.MAT5
6. - 9.OBN4
5. - 9.TSV10
3. - 9.VYV6

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda BIO kat. E22000
Olympiáda ANJ52000
Olympiáda SJL81000
Olympiáda GEO102000
Olympiáda MAT120000
Šaliansky Maťko320000
Hviezdoslavov Kubín290000

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Hovorme o jedle - vzdelávacia aktivita zameraná na podporu budovania spôsobilosti správneho výberu potravín a správneho žvotného štýlu, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Škola sa umiestnila v striebornom pásme.

Týždeň zdravej výživy - cieľom tohto projektu je zaujímavou formou priblížiť žiakom význam zdravého stravovania. V rámci tohto týždňa sa uskutočnil aj Deň bez sladkostí.

Mliečny týždeň - aktivity zamerané na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.

Tenis do škôl - v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom sa uskutočňujú tréningy žiakov 1. - 4. ročníka.

Záhrada, ktorá učí - do projektu sa zapojimo 209 škôl, vyhralo 7 škôl a náš projekt bol neúspešný.

Hrdá škola

„Do školy na bicykli 2020". Počas dvoch týždňov sme do školy necestovali autom. A tým sa pokúsime spoločne zlepšovať podmienky pre aktívnu mobilitu.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Škola podporujúca zdravie - vytvorenie zdravého prostredia v školách, výchova detí k zdravým životným návykom prostredníctvom rôznych aktivít počas školského roka.

Európsky program podpory konzumácie ovocia na školách - v spolupráci s žiaci dostávali jedenkrát za týždeň čerstvé ovocie alebo ovocnú šťavu.

Európsky program podpory konzumácie mlieka na školách - v spolupráci s žiaci dostávali jedenkrát za týždeň čerstvé mlieko.

Vymeňte elektroodpad za lopty - školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadu. V školskom roku 2019/2020 bolo odovzdaných 2150 kg elektroodpadu. O jeho ekologickú likvidáciu sa postarala spoločnosť SEWA a.s.

Zber papiera - žiaci vyzbierali spolu 9560 kg. papiera čím sa nám podarilo zachrániť 60 stromov.

Škola je zapojená do projektu Pomáhajúce profesie - NPPOP I - na škole pracuje inkluzívny tím - špec. pedagóg, asistent učiteľa.

Spolu múdrejší I - podpora pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj žiakov bez možnosti dištančného vzdelávania - doučovanie žiakov z jednotlivýcj predmetov v malých skupiách.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

v školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Základná škola v Beladiciach je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi, s právnou subjektivitou. Súčasťou areálu školy multifunkčné ihrisko, školský pozemok. Škole chýba telocvičňa, telovýchovná činnosť sa realizuje na školskej chodbe a v prípade priaznivého počasia na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku.

Škola má 9 učební, 1 počítačovú učebňu,pracovňu školského špeciálneho pedagóga, knižnicu a dva kabinety. Vybavenie kabinetov sa snažíme každý rok postupne obnovovať a modernizovať, čo umožňuje zabezpečiť tvorivejší a efektívnejšií spôsob edukačného procesu. Okrem financií z rozpočtu na tento účel využívame financie z OZ Škola pre deti. Na pomôcky a interaktívnu techniku bolo použitých takmer 2000 € získaných z darov 2%.

Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý má jedno oddelenie a prevádzku zabezpečuje jedna vychovávateľka. V školskom roku 2020/2021 ŠKD navštevovalo 25 žiakov.

V budove školy sa nachádza jedáleň a výdajňa jedla. Stravovanie v školskej jedálni sa zabezpečuje prostredníctvom Školskej kuchyne.

Prostredie školy je veľmi príjemné a bezpečné, pozitívne vplýva na rozvoj duševného a fyzického zdravia detí, žiakov aj zamestnancov školy.

K 1. 1.2021 bola zlúčená základná škola s materskými školami v obci vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice.

MŠ pozostáva z dvoch budov, v ktoré spĺňajú normy pre prevádzku MŠ. MŠ na Školskej ulici má dve triedy a spálňu, sociálne zariadenia a šatňa sú spoločné. Elokované pracovisko na Parkovej ulici- trieda má svoju šatňu, umyvárku, toalety. Detský nábytok

a ležadlá sú prispôsobené požiadavkám, sú zdravotne nezavädne a bezpečné. Školský dvor

je priestranný. V celom areáli je veľa zelene, ihličnaté stromy, kríky, kvety.

Materská škola je vybavená informačno-komunikačnými prostriedkami, ako je interaktívna tabuľa, počítače, tlačiarne, fotoaparát. Hračky a iné doplnky sú umiestnené tak, aby boli prístupné deťom. Učebné pomôcky sú umiestnené v priestoroch na to určených. Materská škola je vybavená detskou i odbornou literatúrou, ktorá sa neustále dopĺňa.

Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni

a spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Priestory sú estetické, hygienické. Prípadné nedostatky a poruchy sa priebežne odstraňujú. Našou snahou

je zrekonštruovať školský dvor a doplniť ho novými kvalitnými preliezkami pre deti.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- zapojenosť žiakov do premetových olympiád, vedomostných a športových a súžaží

- individuálny prístup učiteľov ku žiakom

- mimoškolské aktivity, krúžky

- prezentácia školy na verejnosti - spolupráca na akciách organizovaných obcou, aktivity školy

- poloha školy

- stabilný tvorivý kolektív zamestnancov školy

- záujem pedagogických zamestnancov o vzdelávanie

- rodinná atmosféra školy

- rekonštrukcia sociálnych zariadení, školskej kuchyne, šskolskej jedálne

- vybavenie tried interaktívnou technikou - 5 interaktívnych tabúľ, dataprojektor v každej tiede

- spolupráca s CPPPa P, CšPP v Zlatých Moravciach

- spolupráca s UPSVaR v Zlatých Moravciach pri riešení záškoláctva

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- nízka naplnenosť tried, nepriaznivý demografický vývoj obce

- zvýšený počet žiakov zo ŠVVP a SZP

- nedostatočná spolupráca rodičov slaboprospievajúcich žiakov

- ŠKD nemá vlastné priestory

- absencia telocvične

žiaci zo SZP- problém s dištančným vzdelávaním. Žiaci nemajú prístup k internetu a nemajú materialno-technické vybavenie.

§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b MŠ: Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00070007
prijatí00070007
% úspešnosti000100000100

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 11

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 15/ 7 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 15 / 7 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 / 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020: 9 / 3 dievčat


 1. ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov15     15
z toho odklady0     0

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

Všetci žiaci 9. ročíka, ktorí prejavili záujem o pokračovanie v štúdiu na strednej škole úspešne absolvovali prijímacie skúšky a boli prijatí na nimi zvolené študijné odbory.

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOCHEMMATNEJPRIPRUSJLSprVLA
1           1 
2      2,08  2,082,311 
31,71     1,86 1,43 211,43
41,4     1,67 1,27 1,6711,5
52,562,782 2,11 2,56   2,671,11 
61,672,331,332,442,11 2,67   2,441 
72,753,52,73,43,33,633,22,75  3,21,1 
82,53,422,583,253,083,63,582,6  2,921,25 
92,333,563,222,893,223,783,222,67  3,221,56 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
18800
2131210
37700
4121200
59900
69900
7101000
8131020
99630

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

311 489.- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0.- €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

2630.- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

0.- €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Žiaci zo SZP - 850.- €

Prípevok na učebnice - 2628.- €

Príspevok na dezinfekciu - 1550, €

NPOP I - 8521, 19 €

Zriaďovateľ(ŠKD, ŠJ, výdajňa jedla) - 58279.- €

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Pre pandémiu DOVID 19 bola krúžková činnosť v školskom roku 2020/2021 zrušená

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičovským združením je na veľmi dobrej úrovni. RZ zabezpečuje spoluprácu v oblasti financovania cestovných nákladov žiakom na súťaže, pomoc pri exkurziách, súťažiach, odmeny na maškarrný ples, knižné odmeny na konci školského roka, sponzorské dary a pod.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Od 26. októbra 2020 prebiehalo na II stupni ZŠ vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (26.10- 26.4..2021) je sumárom správ PK a MZ a je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len “Správa o VVČ”) podľa vyhlášky 9/2006.

V čase prerušeného vyučovania v čase mimoriadnej situácie sa Základná škola riadila Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk.

1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov

1.1 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2020/2021 sa obsah vzdelávania vymedzil tak, že sa určili:

• Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili:

- Jazyk a komunikácia

- Matematika a práca s informáciami

- Človek a spoločnosť

- Človek a príroda

• Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili:

- Človek a hodnoty

- Človek a svet práce

- Umenie a kultúra

- Zdravie a pohyb

Všetky vzdelávacie oblasti boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

1.2 Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne. Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne.

1.3 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

1.4 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, ale len v prípade, ak žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

2. Práca s učivom

2.1 Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách neočakávame, že si žiaci osvojili všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov.

2.2 Štátny pedagogický ústav poskytol ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva. Keďže sme nesplnili z objektívnych dôvodov podmienku (t. j. ak sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi) prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí sme minimalizovali a sústredili sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva.

2.3 V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu špecifických vyučovacích predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená žiakom so zdravotným znevýhodnením, učivo nevymedzovalo.

2.4 Metódy a formy vyučovania -vnímali sme intenzívne to, že máme žiakov z rôznych pomerov. Žiakov, ktorí zadávané úlohy posielali promptne späť a nerobili im žiadne problémy. Žiakov, ktorí boli bez prístupu k internetu sme pracovné listy tlačili a vždy vo vopred určenom čase roznášali do schránok žiakom. Vypracované pracovné listy doručovali späť.

3. Organizácia vzdelávacích aktivít

3.1 Počas prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Jej podobu sme si zvolili podľa podmienok našich žiakov a pedagogických zamestnancov - využívali sme on-line platformy (zadávanie úloh a cvičení prostredníctvom Edupage, Teams), telefonickú komunikáciu, poštovú komunikáciu alebo formu doručovania úloh a zadaní žiakom prostredníctvom triednych učiteľov a prijímania vypracovania úloh do poštovej schránky školy. Podľa dostupných možností bolo našou snahou zabezpečiť prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase prerušenia školského vyučovania v školách, pričom sme rešpektovali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

3.2 Úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí sa posielali žiakom denne v dohodnutom čase (v rozmedzí medzi 08:00 hod. - 13:00 hod.). Uverejnené materiály boli voľne prístupné na webovej stránke zsbeladice.edupage.org v novovytvorenej sekcii Domáca výučba. Doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom, ktorí nemali prístup k ich elektronickej podobe sa určilo na jeden deň v týždni (podľa dohody medzi učiteľmi a rodičmi).

3.3 Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci podľa potreby realizovali konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

3.4 Po obnovení prevádzky 15. marca 2021 nastúpili do školy žiaci 1. - 4. ročníka. Žiaci, ktorí sa či už z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo prostredníctvom Edupage, niektoré triedy sa s nimi spájali aj počas reálneho vyučovania v škole a mohli tak byť so svojou triednou učiteľkou a spolužiakmi v online spojení. Po obnovení prevádzky 19. apríla 2021 nastúpili do školy žiaci 8 a 9.a od 26. apríla 2021aj žiaci 5. - 7. ročníka. V zmysle nariadení mali žiaci 5.- 9. ročníka mali po nástupe na prezenčné vyučovanie pripravený adaptačný program.

3.5 Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plnil hlavnú funkciu výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného vzdelávania sa v tomto režime nezaraďovalo plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školským klubom detí.

4. Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia

4.1 Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021.

4.2 Riaditeľ základnej školy zabezpečil základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali vykonať opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou súčasťou tejto evidencie sú správy predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach.

Zápis žiakov do prvého ročníka sa realizoval elektronickou formou v dňoch 12. apríla - 13. apríla 2021. Všetky bližšie informácie boli uvedené na webovej stránke školy. http://zsbeladice.edupage.org Prihláška bola pre zákonných zástupcov k dispozícii od 8. apríla 2021 na stránke školy. Pokiaľ zákonní zástupcovia nemali možnosť komunikovať so školou elektronicky a zaslať prihlášku mailom, prišli osobne s vypísanou prihláškou bez dieťaťa 12.apríla 2020 v čase od 13.00 hod. - 16.00 hod. do budovy základnej školy.

Všetci naši žiaci, ktorí končili štúdium na škole sa dostali do nimi vybraných škôl, výchovná poradkyňa s nimi bola v kontakte a operatívne riešila všetky záležitosti.

5. Silné a slabé stránky

Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa novým zručnostiam, napríklad digitálnym. Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali množstva webinárov, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom rozmedzí. Učitelia sa v svojej práci otvorili rodičom (boli niekedy prítomní počas online hodín) a zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka tak bude v budúcnosti jednoduchšie. Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie všetci, mnohí z nich ukázali, ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení. Medzi slabé stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali prístup na internet vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných detí - t.z. že nemali rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií (čiastočným opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas prerušeného vyučovania). V posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. On-line vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili si, že je pre nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú hodinu. Taktiež rýchlo pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli hodiny skrátiť a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli pedagógovia pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až do konca prerušenia vyučovania neodhodlali spôsob výučby prostredníctvom online vyučovania realizovať. Fungovali prostredníctvom Edupage a webovej stránky.

6. Návrhy opatrení

Medzi opatrenia, ktoré chceme zrealizovať v ďalšom školskom roku na to, aby sme zmiernili následky mimoriadnej situácie patrí osobitná podpora žiakov v riziku prostredníctvom zvyšovania pedagogických asistentov. Výzvou, ktorá pred nami stojí v súvislosti s mimoriadnou situáciou je zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, zvýšiť motiváciu žiakov vyplývajúcu z rozdielneho rodinného zázemia, podporné služby Špeciálno-pedagogického tímu na škole.

7. Zamestnanci školy

Počas krízy bola 4 zamestnancom vyplatená náhrady mzdy vo výške 80% mzdy (ŠKD, ŠJ). Na 100% (home office) pracovalo 14 zamestnancov.

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ, ŠJ boli v obmedzenom režime prítomní na pracovisku (maľovanie priestorov základnej školy a školskej jedálne, upratovanie po maľovaní, výmena svietidiel, rekonštrukcia počítačovej učebne, príprava priestorov školy na nástup detí a žiakov.

Pred návratom zamestnancov, detí a žiakov boli zamestnancom vydané ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúška, štíty, dezinfekcia). Školská jedáleň bola od 15.03.2021 v prevádzke. Strava sa pripravovala len pre žiakov, ktorí boli fyzicky prítomní na vyučovaní a pre žiakov MŠ. Stravovanie detí v jedálni ZŠ prebiehalo po skupinách.

Vedenie školy začalo realizovať so zamestnancami online porady a počas nich sa hodnotila ich činnosť, postupy, či už zo strany vedenia, alebo medzi samotnými pedagogickými zamestnancami v metodickom združení a predmetových komisiách.

V mesiacoch apríl - jún bol na škole realizovaný prejekt "Spolu múdrejší 1" zameraný na doučovanie žiakov, ktorí počas pandemického prerušenia nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu, poprípade im dištančné vzdelávanie spôsobovalo problémy s vedomosťami.

Záver

Vypracoval: Mgr. Michal Homola

V Beladiciach, 6. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.09.2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy súhlasí so správou o výchovno - vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach za rok 2020/2021

Martin Kišac, predseda RŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje