Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
Adresa školyŠkolská 252, 951 75 Beladice
Telefón037/63 30 247, 037/63 30 388
E-mailzsbeladice@gmail.com
WWW stránkahttps://zsbeladice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Michal Homola   
ZRŠMgr. Eva Ivančíková   
ZRŠ MŠMária Tomašková   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Alena Orolínová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Alena Orolínová 
 Magdaléna Ondrišová 
   
ostatní zamestnanciViera Brunclíková 
   
zástupcovia rodičovMagdaléna Švecová 
 Ing. Andrej Masaryk 
 Mgr. Eva Hlavová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Ľubica Slováková 
 Roman Guniš 
 Maroš Tokár 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Beladice
SídloGaštanová 167, 95175, Beladice
Telefón0376330227
E-mailpodatelna@obecbeladice.sk
Starosta obcePhDr. Mário Žáčik

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

Termíny uskutočnených zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ Beladice

· 12.9.2023 - vyhodnotenie dotazníkov RŠ, správao výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za rok 2021/2022, úprava ŠkVP ZŠ s MŠ Beladice

· 15.03.2023 - doplnenie členov RŠ za zriaďovateľa, voľba predsedu RŠ

· 19.04.2023 - Správa o hospodárení školy, prehľad činnosti RŠ,

· 14..06.2021 - správa zápise do ZS, MŠ

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 148

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
          
počet tried1111111119
počet žiakov181371251410912100
z toho v ŠKD18117104    50
          
počet tried3        3
počet žiakov48        48
           
Spolu tired         12
spolu žiakov         148

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP ZŠ115114,6
DPP    
Znížený úväzok ZŠ 120,6
TPP MŠ5251,4
Znížený úväzok MŠ - upratovanie 0,4 0,4

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov ZŠ01111
vychovávateľov022
asistentov učiteľa022
špeciálnych pedagógov011
spolu01616
    
učiteľov MŠ055
    
Spolu02121

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. - 9. ETV1
3. - 9.VYV6
5. - 8.HUV4
6.- 9.CHEM5
5. - 9.INF5
6. - 9.OBN4
5. - 9.TSV10

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Skratka predmetu

Odbornosť

 

 

 

 

 

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

SJL

100%

 

Anglický jazyk

 

ANJ

72%

 

Nemecký jazyk

 

NEJ

100%

 

Základy nemčíny

 

ZNEJ

100%

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

PDA

100%

 

Vlastiveda

VLA

100%

 

 

Človek a príroda

Fyzika

FYZ

100%

 

Chémia

CHE

0%

 

Biológia

BIO

100%

 

Tvorba životného prostredia

TŽP

100%

 

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

DEJ

100%

 

Geografia

GEO

100%

 

Občianska náuka

OBN

50%

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

 

ETV

50%

 

Náboženská výchova

NAV

100%

 

Matematika

a práca s informáciami

Matematika

MAT

100%

 

Informatika

 

INF

80%

 

 

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

PVC

100%

 

Technika

TECH

100%

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

TSV

50%

 

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

 

 

VYV

50%

Hudobná výchova

HUV

50%

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Olympiáda BIO kat. E22100
Olympiáda ANJ53100
Olympiáda SJL82000
Olympiáda GEO105000
Olympiáda MAT120000
Šaliansky Maťko323000
Hviezdoslavov Kubín293000
Olympiáda NEJ50000
Pytagoriáda252000

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Hovorme o jedle - vzdelávacia aktivita zameraná na podporu budovania spôsobilosti správneho výberu potravín a správneho žvotného štýlu, schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. Škola sa umiestnila v striebornom pásme.

Týždeň zdravej výživy - cieľom tohto projektu je zaujímavou formou priblížiť žiakom význam zdravého stravovania. V rámci tohto týždňa sa uskutočnil aj Deň bez sladkostí.

Mliečny týždeň - aktivity zamerané na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.

Tenis do škôl

Hrdá škola

„Do školy na bicykli". Počas dvoch týždňov sme do školy necestovali autom. A tým sa pokúsime spoločne zlepšovať podmienky pre aktívnu mobilitu.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - dobrý skutok

Vymeňme elektroodpad za lopty - zber eletroodpadu a jeho recyklácia

Zber papiera, plastov

Deň zeme - zbieranie odpadu a čistenie okolia školy a miest v obci.

SEPTEMBER

·        oboznámenie učiteľského zboru na pedagogickej rade s úlohami projektu v školskom roku 2021/22 a žiakov prostredníctvom školského rozhlasu ako aj oznamami na nástenke zdravej školy

·        16.9.-17.9. - Ochrana života a zdravia – teoretická a praktická časť II. stupeň,                             Pobyt v prírode, / II. stupeň/

·        Európsky deň jazykov – účasť na súťaži tímov – GJK Zlaté Moravce, relácia v školskom rozhlase, aktivity žiakov školy

·        Biela pastelka

OKTÓBER

·         jesenná úprava okolia školy a odstránenie buriny z chodníkov, ihriska v areáli školy

·         Tekvičkovo, Halloween

·         1.10.zhotovenie nástenky v triedach s témou - Mesiac úcty k starším

·         Medzinárodný deň školských knižníc – aktivity v školskej knižnici

·         Stolnotenisový turnaj – Mikroregión Tribečsko

·         ECO TOUR -  výchovný koncert zameraný na ekológiu, triedenie odpadu

·         Hrdá škola – Suit up deň, zvierací deň

 NOVEMBER 

·         nástenky- Téma jeseň, Svetový deň tolerancie, protidrogová téma

·         16.11. Deň tolerancie-relácia, nástenka

·         i Bobor – online informatická súťaž

·         Okresné kolo v stolnom tenise  - chlapci a dievčatá II. Stupeň

·         Hrdá škola – deň bez batohu

DECEMBER

·        vianočné nástenky a výzdoba v triedach

·         6.12.- Mikuláš

·         Dobrý skutok – zbierka šiat a potravín pre charitu

·         WORKSHOP V ANGLICKOM JAZYKU pod odborným vedením   doc. PhDr. Márie Hrickovej, PhD., ktorá pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky UKF v Nitre

·         Adventný veniec – výzdoba adventného venca Obce Beladice

 

JANUÁR

·         Hrdá škola  - Deň dvojčiat

·         Vianočná besiedka

  FEBRUÁR

·        LVVK – Drozdovo – lyžiarsky výcvik žiakov II. Stupňa pod vedením profesionálnych inštruktorov

·        Hrdá škola – Deň Dvojičiek, Deň, šialených účesov

·        Karneval

·        Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

MAREC

·         Nástenky v triedach- Marec, mesiac knihy

·         22.3. – Deň vody- tematické vyučovanie I. stupeň

·         22. 3. Svetový deň vody-nástenka

·         Hodina Deťom -  charitatívna zbierka

·         Ponožková výzva - 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

·         Čarodejník z krajiny OZ (divadelné predstavenie) – Staré divadlo Nitra

APRÍL

·         EDU ESCAPE ROOM - žiaci sa zdokonalia v: spolupráci, komunikácii, vedomostiach  a zručnostiach z každého vyučovacieho predmetu.

·         22.4. Deň Zeme – čistenie okolia školy, zber odpadu po obci

·         EKO Plagát -  triedy tvorili plagáty ku dňu zeme s eko tematikou.

·         Nos s ANDRESENOM - rozprávková Noc s Andersenom, plná príbehov, súťaží, kvízov a samozrejme zábavy.

MÁJ

·         Nástenky- Deň matiek

·         Deň matiek – kultúrny program pre mamy a staré mamy

·         17.5. Deň mlieka-relácia, kvíz-všetky triedy, ochutnávka mliečnych výrobkov

·         Sokoliar – návšteva sokoliara  - beseda, rozprávanie o rôznych druhoch vtákov

·         Kurz plávania – žiaci II. Stupňa absolvovali plavecký výcvik v Nitre

·         Mc Donalds cup -  futbal

JÚN

·         Olympijský deň ZŠ s MŠ Beladice

·         Olympijský deň MOV v Nitre

·         Výlet – Kremnica

·         Ochrana života a zdravia – teoretická a praktická časť II. stupeň,                             Pobyt v prírode, /I. a  II. stupeň/

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Škola podporujúca zdravie - vytvorenie zdravého prostredia v školách, výchova detí k zdravým životným návykom prostredníctvom rôznych aktivít počas školského roka.

Európsky program podpory konzumácie ovocia na školách - v spolupráci s žiaci dostávali jedenkrát za týždeň čerstvé ovocie alebo ovocnú šťavu.

Európsky program podpory konzumácie mlieka na školách - v spolupráci s žiaci dostávali jedenkrát za týždeň čerstvé mlieko.

Vymeňte elektroodpad za lopty - školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadu. V školskom roku 2019/2020 bolo odovzdaných 2150 kg elektroodpadu. O jeho ekologickú likvidáciu sa postarala spoločnosť SEWA a.s.

Zber papiera - žiaci vyzbierali spolu 9560 kg. papiera čím sa nám podarilo zachrániť 60 stromov.

Škola je zapojená do projektu Pomáhajúce profesie - NPPOP I - na škole pracuje inkluzívny tím - špec. pedagóg, asistent učiteľa.

Spolu múdrejší I - podpora pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj žiakov bez možnosti dištančného vzdelávania - doučovanie žiakov z jednotlivýcj predmetov v malých skupiách.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.10.-15.10.2021, 18.10.-19.10.2021, 21.10.2021

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia - realizácia zmienv obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie systému opatrení na podporu vzdelávania žiakov, ktorí nemali podmienky na dištančné vzdelávanie.

Záver:

Nastavený a uplatňovaný systém opatrení vo výchovno-vzdelávacom procese čiastočne napomáhal odstrániť deficit v poznatkovej úrovni žiakov a minimalizovať dôsledky neplnohodnotného dištančného vzdelávania.

Výrazné pozitíva:

- poskytovani podpory žiakom primárneho vzdelávanieá , ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie.

Oblasti vyžadujúce zlepšenie:

- rozpracovanie podmienok vzdelávania žiakov so ŠVVP s ŠkVP,

- rozpracovanie vnútorného systému hodnotenia a klasifikácie žiakov,

-zabezpečenie interného vzdelávania a vytvorenie podmienok pre externé vzdelávaie pedagógov zameraného na welbing najmä ohrozenej skupiny žiakov,

- pobpora welbingu pedagógov oceňovaním ich práce, zabezpečením terapeutickej odbornej pomocipri riešení pracovných problémov a pod.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Základná škola v Beladiciach je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi, s právnou subjektivitou. Súčasťou areálu školy multifunkčné ihrisko, školský pozemok. Škole chýba telocvičňa, telovýchovná činnosť sa realizuje na školskej chodbe a v prípade priaznivého počasia na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku.

Škola má 9 učební, 1 počítačovú učebňu,pracovňu školského špeciálneho pedagóga, knižnicu a dva kabinety. Vybavenie kabinetov sa snažíme každý rok postupne obnovovať a modernizovať, čo umožňuje zabezpečiť tvorivejší a efektívnejšií spôsob edukačného procesu. Okrem financií z rozpočtu na tento účel využívame financie z OZ Škola pre deti. Na pomôcky a interaktívnu techniku bolo použitých takmer 2000 € získaných z darov 2%.

Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý má jedno oddelenie a prevádzku zabezpečuje jedna vychovávateľka. V školskom roku 2022/2023 ŠKD navštevovalo 48 žiakov.

V budove školy sa nachádza jedáleň a výdajňa jedla. Stravovanie v školskej jedálni sa zabezpečuje prostredníctvom Školskej kuchyne.

Prostredie školy je veľmi príjemné a bezpečné, pozitívne vplýva na rozvoj duševného a fyzického zdravia detí, žiakov aj zamestnancov školy.

K 1. 1.2021 bola zlúčená základná škola s materskými školami v obci vznikol nový subjekt Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice.

MŠ pozostáva z dvoch budov, v ktoré spĺňajú normy pre prevádzku MŠ. MŠ na Školskej ulici má dve triedy a spálňu, sociálne zariadenia a šatňa sú spoločné. Elokované pracovisko na Parkovej ulici- trieda má svoju šatňu, umyvárku, toalety. Detský nábytok

a ležadlá sú prispôsobené požiadavkám, sú zdravotne nezavädne a bezpečné. Školský dvor

je priestranný. V celom areáli je veľa zelene, ihličnaté stromy, kríky, kvety.

Materská škola je vybavená informačno-komunikačnými prostriedkami, ako je interaktívna tabuľa, počítače, tlačiarne, fotoaparát. Hračky a iné doplnky sú umiestnené tak, aby boli prístupné deťom. Učebné pomôcky sú umiestnené v priestoroch na to určených. Materská škola je vybavená detskou i odbornou literatúrou, ktorá sa neustále dopĺňa.

Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni

a spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Priestory sú estetické, hygienické. Prípadné nedostatky a poruchy sa priebežne odstraňujú. Našou snahou

je zrekonštruovať školský dvor a doplniť ho novými kvalitnými preliezkami pre deti.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení. Informácie o týchto oblastiach je podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká.

Na škole zaznamenávame postupné zvyšovanie agresivity, hrubosti a neúcty medzi žiakmi a ojedinele aj prvky šikanovania. Všetky prípady nevhodného správania boli okamžite riešené so samotnými žiakmi ako aj rodičmi a boli prijaté primerané výchovné opatrenia. Vcelku správanie žiakov v škole a na verejnosti (organizované podujatia) môžeme hodnotiť ako dobré.


Silné stránky

 • plnoorganizovaná škola

·         právny subjekt

 • zrekonštruovaná škola, ŠKD, ŠJ, MŠ plastové okná, vymaľované, nové sociálne zariadenia,
 • zrekonštruovaná jedáleň
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka
 • zodpovednosť a spoľahlivosť pedagogického zboru, odbornosť vyučovania
 • netradičné a do  života veľmi prospešné novozavedené predmety Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, najmä projektové vyučovanie,
 • úspešnosť pri prijímaní na stredné školy a gymnáziá
 • individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
 • výborné umiestnenie každý rok v biologickej a chemickej olympiáde
 • dobrá prístupnosť k technickému vybaveniu školy a k informačno-technologickým technológiám,
 • PC a DATA v každej triede
 • dodržiavanie a rešpektovanie práv dieťaťa na veľmi dobrej úrovni
 • rozmanitosť krúžkov a vysoká účasť žiakov v týchto krúžkoch
 • malý vzdelaný kolektív
 • škola v tichom, príjemnom prostredí
 • nízka úrazovosť
 • individuálna integrácia
 • náročnosť pedagógov na vedomosti žiakov
 • ochota pedagogického zboru naďalej sa vzdelávať, prístupnosť k zmenám a uvedomenie si potreby neustáleho sebazdokonaľovania
 • doplnkové činnosti: plavecký, výlety, rôznorodosť exkurzií, lyžiarsky výcvik
 • odborné učebne
 • dobré podmienky na vyučovanie ANJ a NEJ a INF
 • dostatok materiálneho vybavenia informačnými technológiami
 • zapájanie sa do predmetových, výtvarných a športových súťaží
 • zapájanie sa do projektov
 • nízke počty  žiakov v triedach
 • individuálny prístup učiteľov ku žiakom

Slabé stránky

 • neprepojenosť budov v areáli chodbou, žiaci musia chodiť po vonku
 • využívanie medzipredmetových vzťahov
 • podpora čitateľských zručností,
 • oblasť spolupráce rodič – učiteľ,
 • nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov
 • viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje
 • málo mužov v pedagogickom zbore
 • ničenie školského majetku žiakmi
 • nedokončený športový areál
 • prevláda klasické frontálne vyučovanie
 • slabá úroveň športových úspechov
 • zlepšiť výsledky v  Monitore 9
 • slabé výsledky v športových a vedomostných súťažiach na I. stupni
 • kvalitatívne rozdielna úroveň inovatívnych vyučovacích metód a foriem práce
 • chýba školský psychológ, školský špeciálny pedagóg
 • chýba správca výpočtovej techniky

 

 

 

 

 

Príležitosti

 • dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
 • výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií
 • venovať zvýšenú starostlivosť talentovaným žiakom s cieľom získať lepšie umiestnenie v  olympiádach
 • viac sa zapájať do súťaží zamerané na hudobnú a výtvarnú výchovu
 • príťažlivý Školský  vzdelávací program  zameraný na jazyky a komunikačné a prezentačné zručnosti
 • výborná spolupráca s rodičmi školy prostredníctvom združenia
 • výborná poloha školy.
 • Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov školy

Riziká

·         nedostatok finančných prostriedkov

·         nedostatočný záujem rodičov o výsledky a prácu svojich detí

·         zaťaženosť učiteľov pribúdajúcou byrokraciou

·         podhodnotené financovanie

·         slabá domáca príprava žiakov

·         slabé logické myslenie

·         nedostatočné čitateľské zručnosti a čítanie s porozumením

·         nedostatočné zásobovanie učebnicami Ministerstvom školstva

·         zvýšený počet detí so ŠVVP a ADHD

·         benevolentná výchova v niektorých rodinách, strata slušnosti vo vzťahoch

 

§ 2. ods. 2 a MŠ: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b MŠ: Počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení0001101012
prijatí0001101012
% úspešnosti00010001000100

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 14

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet 18

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 18

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023 - 12 žiakov 9. ročníka

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000001212

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Do ročníka

Počet prihlásených žiakov

Počet žiakov, ktorí konali prijímaciu skúšku

Počet úspešných žiakov v prijímacom konaní

Počet prijatých  žiakov

Z toho bez prijímacej skúšky

1. ročníka 

12

8

8

12

4

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole

Prijatí na SŠ

V šk. roku 2022/2023 sa všetci žiaci umiestnili na škole podľa svojho výberu.

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou

Počet žiakov: 0


 Počet žiakov 9. roč.

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

Gymnáziá

Stredné odborné

Školy s maturitou

Stredné odborné

Školy bez maturity

OU-2.ročné

12

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlásení

Prijatí

0

0

8

8

3

3

1

1

 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOCHEMMATNEJPRIPRUSJLSprVLA
1           1 
2      1,25  1,421,581 
31,71     2,43 2 2,4312,29
42     2,17 2 2,251,172,08
51,62,61,6 2,4 1,8   1,81 
61,831,851,3122 1,85   2,311,08 
72,5632,562,672,893,112,442,33  3,111,44 
81,672,441,782,222,672,782,331,78  2,561 
92,53,382,312,922,923,383,082,5  2,921,46 

Prospech žiakov

Testovanie 9 2023

SJL - 38,6 priemer SR 55,1

MAT - 38,1 priemer SR 58,7

Slabý priemer získaný sv porovnaní s celeskovenskými výsledkami žiakov vyplynul z velkového priemeru a prospechu žiakov, slabšej prípravy a nezáujmu žiakov o testovanie. Nezáujem žiakov je spôsobený aj tým, že stredné školy iba v o veľmi malej miere prihliadajú k výsledkom testovania počas prijímacieho konania na SŠ. Výsledky boli zanalyzované a prerokovaé na pedagogickej rade a budú zohľadnené v príprave žiakov na nasledujúce testovanie.

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov podľa kompetencií - predprimárne vzdelávanie

Jazyk a komunikácia

Do rozhovorov sme zapájali všetky deti rovnomerne. Menej aktívne deti sme hravou formou povzbudzovali, poskytovali príležitosť, priestor a čas na vyjadrenie sa. Dbali sme na dodržiavanie pravidiel komunikácie v triede. Deti mali problémy pri vyjadrovaní myšlienok a opise používať rozvité vety, u niektorých detí pretrvávalo nesprávne vyslovovanie hlások, tieto deti boli v odbornej logopedickej starostlivosti. Deti sa oboznamovali s textami v knižnej, časopiseckej i informačno-komunikačnej podobe.

Matematika a práca s informáciami

Pre deti bol vytváraný priestor na manipuláciu s predmetmi, stretávali sa s rôznymi situáciami, pri ktorých určovali počet predmetov, orientovali sa v priestore, rovine a rade v rôznorodých situáciách a hrách. Rozvíjali si základy riešenia problémov - kritické myslenie, čiže hodnotili svoje názory na okolie, výtvory detí, čo sa im páči a čo nie, čo je správne a čo nie. Základy tvorivého myslenia si rozvíjali pri riešení matematických úloh, hrových činnostiach. Vo vzdelávacích aktivitách využívali aj digitálne pomôcky.

Človek a príroda

Deti poznávali prírodu najbližšieho okolia materskej školy, zbierali a triedili prírodniny, oboznamovali sa s flórou a faunou, poznávali zákonitosti prírody prostredníctvom pokusov. Svoje poznanie si obohatili aj o poznanie ľudského tela. Vo vzdelávacích aktivitách si svoje vedomosti rozšírili aj o poznatky neživej prírody a prírodných javov. Deti prostredníctvom výskumne pripravenej koncepcie pozorovali plávajúce predmety, tiene, rast rastlín, premenu motýľa, vážili a porovnávali predmety.

Človek a spoločnosť

Deti prejavovali záujem o nové podnety, hľadali a objavovali súvislosti medzi poznatkami, aplikovali ich v hrách a aktivitách. Pri nadväzovaní vzájomných kontaktov boli deti nabádané k empatickému správaniu. Mali primerané návyky kultúrneho a spoločenského správania, navzájom si pomáhali. Dokázali si tvoriť počas hier a hrových činností aj svoje vlastné hry, ale mali aj záujem zapojiť sa do námetových hier, ktoré pripravili pani učiteľky.

Človek a svet práce

Deti mali možnosť prejaviť sa v správnej manipulácii s hračkami, knižkami a rôznym podnetným materiálom. Zhotovovali výtvory z rozličných materiálov rôznymi technikami, pričom rozvíjali vlastnú fantáziu a tvorivosť. Dokázali sa primerane potrebný čas sústrediť na vzdelávaciu aktivitu, vyvíjali vôľové úsilie na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Umenie a kultúra

Deti sa spontánne zapájali so spevu piesní, zvládli aj základné inštrumentálne činnosti, tempo hudby dokázali vyjadriť pohybom, dokázali zosúladiť pohyb tela s hudbou, dokázali zvládnuť aj hudobno-dramatickú improvizáciu.

Vo výtvarných činnostiach deti všestranne rozvíjali tvorivosť a fantáziu, naučili sa pracovať s rôznym druhom výtvarného materiálu ako sú temperové a prstové farby, suchý a mastný pastel, pastelky, tuš, štetce, paličky, fixy. Dokázali rozfukovať škvrny a dokresľovať tvary, lepiť, krčiť papier, modelovať. Zhotovovali predmety z rozličných materiálov rôznymi technikami.

Zdravie a pohyb

Deti si osvojovali a zdokonaľovali základné lokomočné pohyby, orientovali sa v priestore, poznávali základnú telovýchovnú terminológiu, názvy základných polôh a postojov, naučili sa dodržiavať vopred určené pravidlá, prekonávali prírodné prekážky. Deti boli z hľadiska pohybových schopností primerane obratné vzhľadom k svojmu veku, osvojili si pozitívny vzťah k pohybu. Deti si osvojovali príklady a podnety k upevňovaniu zdravého životného štýlu.

Úroveň dosiahnutých výsledkov vo výchovno- vzdelávacej oblasti

Počas celého školského roka sme smerovali vo výchove a vzdelávaní k dosiahnutiu cieľa ŠkVP: „Do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať prvky moderných alternatívnych vyučovacích metód a foriem práce. Využívať zmysluplné učenie formou zážitkového učenia, zavádzať informačno-komunikačné technológie, viesť deti zdravému životnému štýlu, ako aj predčitateľskej a počítačovej gramotnosti.“

Vytvárali sme u detí predstavu o nerozlučnom spojení človeka s prírodou, jej ochranou, celým rokom nás sprevádzalo na ceste poznania „naše slniečko“, bez ktorého nie je možný život na zemi

Plnili sme programy súvisiace s predprimárnym vzdelávaním /Národný plán výchovy k ľudským právam, Dohovor o právach dieťaťa, Národný program prevencie obezity

Absolvent predprimárneho vzdelávania získal poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania na základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Počas školského roka sme rozvíjali potenciál každého dieťaťa, všímali sme si a identifikovali potreby jednotlivých detí, pomáhali vzájomne riešiť problémy adekvátnym spôsobom. Rozdiely medzi deťmi sa prejavovali v miere ich schopnosti, v aktivite výkonu a pozornosti, v individuálnom tempe a v prejavoch individuálnych vlastností. Vo vzdelávacích aktivitách sme rešpektovali prirodzené rozdiely v intelektuálnej, emocionálnej pohybovej, vôľovej a charakterovej oblasti, ktoré boli podmienené aj situáciou v rodinách, rôznymi socio-kultúrnymi a ekonomickými podmienkami.

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania

V predprimárnom vzdelávaní nie je možné zaznamenávať údaje o výsledkoch hodnotenia detí, nakoľko deti nie sú klasifikované. Hodnotiacim kritériom bolo dosiahnutie kompetencií detí primeraných veku, od začiatku dochádzky dieťaťa do materskej školy až do jej ukončenia pred vstupom do základnej školy, je to súhrn vedomostí, zručností, návykov, postojov a sociálno-emocionálneho rozvoja dieťaťa. Tento vývoj dieťaťa je individuálny a pred ukončením dochádzky do materskej školy ho nazývame školská zrelosť, ktorá je predpokladom pre vstup do základnej školy.

Východiská pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania

Naďalej je potrebné motivovať deti k pohybovým aktivitám, aby sa pohyb stal súčasťou ich zdravého životného štýlu. Bude potrebné venovať pozornosť správnemu držaniu grafického materiálu, zdokonaľovať sebaobslužné činnosti, kultúrne stolovanie. Bude potrebné klásť dôraz na hru, aktivitu, zážitkové učenie, využívanie prvkov tvorivej dramatiky. Pokračovať v rozvíjaní pozitívneho vzťahu detí k prírode a prírodným zákonitostiam, podnecovať ich k tomu, aby dokázali prírodu chrániť. V oblasti komunikačných schopností bude potrebné pokračovať v rozvíjaní a rozširovaní slovnej zásoby i zdokonaľovaniu správnej výslovnosti, artikulácie s dôrazom na používanie spisovnej podoby jazyka.

Svoju pozornosť chceme taktiež zameriavať na adaptáciu nových detí vytváraním pozitívnej sociálno- emocionálnej klímy, bezpečného a hygienického prostredia, ale najmä neustálym zlepšovaním vzájomnej spolupráce a komunikácie s rodičmi. Chceli by sme sústrediť pozornosť na odstraňovanie čoraz viac sa prejavujúcich nedostatkov v rečovom prejave detí, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a digitálnych kompetencií. Podporovať zdravý telesný, psychický a emocionálny vývin detí, ale hlavne rozširovať obzor detského poznania formou vysokej úrovne výučby. Naďalej rozvíjať činnosť poradných orgánov- pedagogickej rady a najmä metodického združenia. Podporovať účasť na kontinuálnom a aktualizačnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov a sebavzdelávaní.


TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1181620
2131201
37700
4121200
55500
6141301
79900
89900
9131300

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

365 689.- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0.- €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

3 021.- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

0.- €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Žiaci zo SZP - 750.- €

Prípevok na učebnice - 1 768.- €

Prípevok na učebnice PO - 1 305, 85 €

NPOP I - 36 188€

Asistent učiteľa - 12 738,- €

Zriaďovateľ(ŠKD, ŠJ, výdajňa jedla) - 156 569,17 €

ŠKD - 11 900 €

ŠJ - 48 173,17 €

MŠ - 96 495,20€

Poplatky rodičov ŠKD , MŠ - 3 531,- €

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cvičenia z matematiky8 Mgr. Linda Šabíková
Čitateľský krúžok15 PaedDr. Denisa Richter
Geografický krúžok11 PaedDr. Martina Novotová
Jazyky hrou12 Mgr. Alena Orolínová
Malí angličtinári30 Mgr. Gabriela Brinčková
Šikovné ruky11 Mgr. Andrea Záhorská
Šikovní prváci14 Mgr. Lívia Macáková
ŠKD4 Lucia Baňasová
Športováý krúžok18 Mgr. Miloš Kováč
Tanečný krúžok 2.-4. ročník11 Mgr. Eva Filová
Zdravý človiačik - Ako na to?6 Ing. Lea Korený

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičovským združením je na veľmi dobrej úrovni. RZ zabezpečuje spoluprácu v oblasti financovania cestovných nákladov žiakom na súťaže, pomoc pri exkurziách, súťažiach, odmeny na maškarrný ples, knižné odmeny na konci školského roka, sponzorské dary a pod.

Veľký dôraz kladieme aj na spoluprácu s rodičmi v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, preto sa snažíme prehĺbiť spoluprácu s rodičmi za účelom zlepšenia dochádzky, prospechu a správania. Rodičia sú informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov prostredníctvom žiackych knižiek, individuálnych pohovorov, na triednych stretnutiach (4- krát do roka a podľa potreby aj viac) príp. telefonicky.

S CPPPaP škola spolupracovala počas celého školského roka. Zamestnanci CPPPaP poskytovali odbornú pomoc pri určení správnych postupov vo výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a ostatných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. CPPPaP poskytovala aj rôzne ďalšie poradenské služby a besedy, či už cez výchovného poradcu alebo priamo konzultáciami s triednymi učiteľmi.

Spolupracujeme s MŠ, niektoré podujatia organizujeme aj pre deti z materskej školy, pozývame p. učiteľky z MŠ na zápis detí do prvého ročníka a otvorenú hodinu pre predškolákov.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Záver

Vypracoval: Mgr. Michal Homola

V Beladiciach,30.septembra 2023

Vyjadrenie rady školy

Rda školy po prerokovaní správy na zasadnutí RŠ dňa 12.10.2023 schvaľuje Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2022/2023 uznesením č.1 zo dňa 12.10.2023 .

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535 MŠ V. CH. - 0376330603, MŠ B - 0376330262
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje