Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis detí do ZŠ s MŠ Beladice – Materskej školy, Školská 252 a Materskej školy, Parková 364, Beladice

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 sa budú podávať

od 09.05.2022 do 13.05.2022

s tým, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať :

 • elektronickou formou, prostredníctvom formulára na stránke ZŠ s MŠ Beladice – http://zsbeladice.edupage.org, žiadosť je potrebné vytlačiť a podpísať oboma zákonnými zástupcami, potvrdiť lekárom a doručiť do MŠ
 • mailom - na adresu : zsbeladice@gmail.com, žiadosť zaslaná elektronicky musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami a naskenovaná aj s potvrdením od lekára
 • osobne – do MŠ Školská 252, Beladice, alebo MŠ Parková 364, Beladice počas prevádzkových hodín MŠ

Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v materských školách, alebo v budove ZŠ, prípadne vyplniť online na stránke ZŠ s MŠ.

Prosím Vás, aby ste dodržali termín zasielania žiadostí, čiže od od 09.05.2022 do 13.05.2022 vrátane. Každá žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

Prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné      /to sú deti, ktoré k 31.08.2022 dovŕšia vek 5 rokov/.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy , po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • ktoré dovŕšia vek 4 roky,
 • ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.08.2022 a ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
 • deti z obce Beladice - s trvalým pobytom v obci Beladice, deti zamestnancov školy.

Deti, ktoré k 31.8.2022 nedovŕšia vek 3 rokov, budú prijaté iba v prípade, ak to kapacita materskej školy dovolí.
 

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2022/2023 do 30. júna 2022).

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 252, Beladice
   • zsbeladice@gmail.com
   • zsbeladice@gmail.com,
   • 037/63 30 247, 037/63 30 388, ŠJ - 0376330535
   • Školská 252 951 75 Beladice 95175 Beladice Slovakia
   • 53459148
   • 2121407233
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje